สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี  ตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content