สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สารกระทรวงแรงงาน

                         การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)

                                      ในการติดตามการปฏบัติงานในส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี

                                                                ปีงบประมาณ 2561

                                        ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้

                                                                                

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content