สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พระบรมราโชวาทและพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ทีเสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป"  
(พระราชดำรัสพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2542)

ข้อมูลด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี  ตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content