สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

พระบรมราโชวาทและพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออก

 

ขอความร่วมมือสถานประกอบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับลูกจ้าง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และตายด้วยไข้เลือดออก โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายอาสาปราบยุง หรือ QR Code เพื่อดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1nE3xm-IJ0lccdt8wnR-OpdOdxyBVBr8_

       

หนังสือเชิญสถานประกอบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

แผนแม่บทด้านแรงงาน

กิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2562

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content