Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 ขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี  ตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ประจำปี 2561