เพศ

ชาย
0% (0 คะแนน)
หญิง
0% (0 คะแนน)
Total votes: 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2

Syndicate content