หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เปิดศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดไทย และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปทุมธานี
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดไทย
และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560-7 สิงหาคม 2560