หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการรวมพลังแสดงความจงรักภักดี และความสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.ปทุมธานี
ร่วมจัดโครงการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี