แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ณ ศูนย์คัดกรอง 2 ตลาดไท

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการ
ดำเนินการ ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ณ ศูนย์คัดกรอง 2 ตลาดไท