วันที่ 9 ต.ค.60 เวลา 08.45 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี