โครงสร้างบุคคลากร 

              

             โครงสร้างบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

            

          นายวิชาญ  ม่วงใหม่

            แรงงานจังหวัดปทุมธานี

 

                        ฝ่ายอำนวยการ                        ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์                  ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 

                                                            

               นางสุรางคณา อภิรมณ์                      นางสาววฒนพร ศรีจันทร์                    นางสาวปัญจิดา อยู่ผาสุข

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

                                                           

            นางสาวชุติมา นพกูลวงศ์             นางสาวมณสิญจ์ คนันพรานนท์                 ว่าที่ ร.ต.รณชัย ชื่นจิตร

            พนักงานธุรการ ส.3            เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงาน               นักวิชาการแรงงาน

            สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 

                                                                                

                                   นายสำเริง ตรียัง                                                   

                              พนักงานขับรถยนต์ ส.2                                         

 

                                

                               นายสัญชัย ประจงจักษ์ 

                                พนักงานขับรถยนต์ 

 

                                

                              นางอรัญญา เพ็รชศรีงาม

                        พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน