โครงสร้างบุคคลากร 

              

             โครงสร้างบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

            

         นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ

            แรงงานจังหวัดปทุมธานี

 

                        ฝ่ายอำนวยการ                        ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์                  ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 

                                                            

               นางสุรางคณา อภิรมณ์                      นางสาววฒนพร ศรีจันทร์                    นางสาวปัญจิดา อยู่ผาสุข 

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ            นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

                                                           

                นางสาวมัณฑณา  สนธิสุข                        นายสำเริง ตรียัง                       นางสาวชุติมา นพกูลวงศ์  

          นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                 พนักงานขับรถยนต์ ส.2                     พนักงานธุรการ ส.3   

 

                                                                             

                             ว่าที่ ร.ต.รณชัย ชื่นจิตร                              นายอตินัฐ แป้นมุข

                                นักวิชาการแรงงาน                 เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงาน

                                                                             สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 

                                

                              นางอรัญญา เพ็ชรศรีงาม

                        พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน