รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 2  ปี 2561

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 1 ปี 2561

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี รายปี 2560

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 4 ปี 2560

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 3 ปี 2560

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 2 ปี 2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 1 ปี 2560

 -สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ปี 2559

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 4 ปี 2559

- สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 3 ปี 2559

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 1 ปี 2556 

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีรายปี 2555    

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 4 ปี 2555    

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 3 ปี 2555    

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 2 ปี 2555    

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 1 ปี 2555   

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 4 ปี 2554   

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 3 ปี 2554  

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 2 ปี 2554   

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 1 ปี 2554  

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 4 ปี 2553

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 3 ปี 2553 

 - สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานีไตรมาส 2 ปี 2553