Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

TOP