Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ตามโครงการ แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

TOP