Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข” ณ บริเวณหน้ามุข อาคารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ แบ่งปันความสุข คลายทุกข์ให้กับลูกจ้างและประชาชนทั่วไป

pll_content_description

TOP