Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561

pll_content_description

        วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2561 โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน

TOP