Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สรจ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ การทำสลัดโรล ณ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สาขาการทำสลัดโรล ณ ตำบลสามโคก

 อำเภอสามโคก   จังหวัดปทุมธานี

 

 

TOP