Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สรจ.ปทุมธานี ร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

TOP