Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2563 – 2565)

pll_content_description

TOP