Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

025817954-5

อีเมล

pathumthani@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1  ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โทรศัพท์ : 0-2581-2467, 0-2581-7954-5

สื่อสาร มท. : 13550

โทรสาร : 0-2581-2467, 0-2581-7954

E-mail : pathumthani@mol.mail.go.thpathum_mol@hotmail.com

Facebook : pathum_mol

 

TOP