Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

แผนปฎิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2566 – 2570) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 2 ปี 2565 ...

TOP