Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

แผนปฎิบัติการด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2566 – 2570) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 2 ปี 2565 ...

รายงานการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานจังหวัดปทุมธานี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 1 ปี 2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 4 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส 3 ปี2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดปทุมธานี รายปี 2563 ...

TOP