Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ขึ้นทะเบียนว่างงานกรณีลาออก และเลิกจ้าง ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ได้รับในอัตราเดิม

pll_content_description

TOP