Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการร่วมกับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

TOP