Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ ประจำเดือน ก.ค. 63

pll_content_description

TOP