Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

TOP