Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการบริหารงบประมาณ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

TOP