Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

TOP