Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส. วฒนพร ศรีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ฯ

pll_content_description

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.10 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้  น.ส. วฒนพร ศรีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ฯร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  จังหวัดปทุมธานี กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จำนวน  3 แห่ง ดังนี้                                                                                     
  1.  บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรง2) เลขที่ 13/5 ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ประกอบกิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน มีลูกจ้างทั้งหมด 431 คน  มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 89 คน กัมพูชา160 คน
  2. บริษัท จอมธนา จำกัด เลขที่ 59 ม.7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี   ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมมีลูกจ้างทั้งหมด 400 คน  มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 87 คน 
  3. บริษัท ฟีดสเปเซียลตี้ จำกัด เลขที่ 59 ม.5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์มีลูกจ้างทั้งหมด 38 คน  มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 3 คน
         ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 
TOP