Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

TOP