Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ผู้มีงานทำจำแนกรายอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4/2555

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ต.ค. 2556

ผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 4/2555

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ต.ค. 2556

การว่างงานไตรมาส 3/2555

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ต.ค. 2556

ผู้มีงานทําจําแนกตามอุตสาหกรรมไตรมาส 3/2555

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ต.ค. 2556

ผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3/2555

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 ต.ค. 2556
TOP