Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมาธิการการแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ ...

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ...

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ...

TOP